Velika nagradna igra

Uslovi korišćenja kupovne galerije ShipGRATIS.rs

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

 

 

1. Opšte odredbe, ugovor o posredovanju

1.1 U slučaju kupovine robe, kupac sa rukovodiocem kupovne galerije ShipGRATIS.rs preduzeća Ateli s.r.o. sklapa ugovor o posredovanju

1.2 Dole navedeni uslovi korišćenja uređuju posredovanje kupovine između Kupca i Dobavljača robe i definišu i preciziraju prava i obaveze Posrednika (Rukovodioca) i Kupca na onlajn kupovnoj galeriji ShipGRATIS.rs. Svi ugovorni odnosi su sklopljeni u skladu sa pravnim poretkom Češke republike. Kupac koji je potrošač ili samo potrošač je lice koje kod sklapanja i ispunjavanja ugovora ne pregovara u okviru svoje trgovačke ili druge preduzetničke delatnosti. Ako je jedna od ugovornih strana potrošač, a postupa u skladu sa odnosima koji nisu uređeni u okviru opštih uslova, postupaće po građanskom zakoniku (zák. č. 89/2012 Sb.) i zakonu o zaštiti potrošača (zák. č. 634/1992 Sb.). Kupac koji nije potrošač jeste preduzetnik koji kupuje proizvode za potrebe svojeg preduzimanja. Ovaj Kupac će postupati u skladu sa opštim odredbama korišćenja, u obimu odredbi koje ga se tiču i građanskim zakonikom (zák. č. 89/2012 Sb.).

1.3 U pogledu pravne regulacije internet trgovine, Zakon o elektronskoj trgovini jasno ograničava obavezu poštovanja nacionalnih propisa samo na domaće trgovce koji su registrovani u Republici Srbiji. 
Ukoliko se potrošač opredeli da naruči robu sa sajta stranog trgovca čije je sedište na primer u Americi, Kini ili nekoj od zemalja EU (kao što je slučaj sa ShipGratis.rs), situacija se menja. U tom slučaju zaključuje se ugovor odnosno nastaje privatnopravni odnos sa elementom inostranosti. Ovu situaciju u domaćem pravu predviđa i rešava Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Članom 20. stav 1. tačka 1) ovog zakona propisano je da se kao merodavno pravo za ugovor o prodaji pokretnih stvari primenjuje pravo mesta gde se u vreme prijema ponude nalazilo prebivalište, odnosno sedište prodavca, osim ako nije izabrano merodavno pravo i ako posebne okolnosti slučaja ne upućuju na drugo pravo. Vise o tome na https://www.paragraf.rs/100pitanja/prava_gradjana/prava-kupaca-kod-kupovine-putem-interneta.html

1.4 Pružalac usluge razvija svoju delatnost da bi treća lica (dalje samo „Korisnici“ ili „Kupci“) imali mogućnost da putem onlajn kupovne galerije ShipGRATIS.rs kupe robu od Dobavljača (dalje takođe  „Prodavaca“), tj. da sa Dobavljačem sklope kupoprodajni ugovor (dalje samo „Ugovor o posredovanju“). Kupac sa Pružaocem usluge sklapa ugovor o posredovanju (dalje samo „ugovor“) putem slanja i plaćanja neophodne porudžbine. Nakon sklapanja ugovora, Pružalac usluge treba Kupcu da isposreduje kupovinu od Dobavljača u ime Kupca i na njegov račun.

1.5 Pružalac usluge će Kupcu da isposreduje kupovinu od Dobavljača i zastupaće ga pri plaćanju kupovne cene (dalje samo „usluga“). Usluga je pružena za nagradu. Nagrada Pružaocu usluge je već uključena u kupovnu cenu robe.

1.6 Niže navedeni uslovi korišćenja uređuju posredovanje kupovine između Kupca i Dobavljača robe i definišu i preciziraju prava i obaveze Posrednika (Rukovodioca) i Kupca u onlajn kupovnoj galeriji ShipGRATIS.rs. Svi ugovorni odnosi su sklopljeni u skladu sa pravnim poretkom Češke republike. Kupac koji je potrošač ili samo potrošač, jeste lice koje pri sklapanju i ispunjavanju ugovora ne pregovara u okviru svoje trgovačke ili druge preduzetničke delatnosti.

1.7 Kupac koji je potrošač ili samo potrošač, je svaki čovek koji van okvira svoje preduzetničke delatnosti ili van okvira samostalnog izvršenja svog zanimanja, sklapa ugovor sa preduzetnikom ili sa njim pregovara na drugačiji način. Ako je jedna od ugovornih strana potrošač, a postupa u skladu sa odnosima koji nisu uređeni u okviru opštih uslova korišćenja, postupaće po građanskom zakoniku (zák. č. 89/2012 Sb.) i njegovim posebnim odredbama o ugovornim obavezama i po zakonu o zaštiti potrošača (zák. č. 634/1992 Sb.).

1.8 Kupac koji nije potrošač, jeste preduzetnik. Preduzetnik je onaj ko samostalno, na svoj račun i odgovornost, izvršava unosnu delatnost na zanatski ili sličan način sa namerom da dostigne zaradu. Za preduzetnika se smatra, između ostalog, takođe svako lice koje sklapa ugovore povezane sa sopstvenom trgovačkom, proizvođačkom ili sličnom delatnošću ili kod samostalnog izvršavanja svoje profesije, eventualno lice koje pregovara u ime ili na račun preduzetnika. Odnosi između Posrednika i Kupca – preduzetnika se uređuju opštim uslovima korišćenja u obimu koji ih se tiče i opštim odredbama građanskog zakonika (zák. č. 89/2012 Sb.).

1.9 Svako punoletno fizičko lice za sopstvenu/ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe može kupiti proizvode iz naše online ponude ukoliko je adresa na teritoriji Republike Srbije. Maloletna lica mogu kupiti naše proizvode samo posredstvom roditelja ili staratelja.

2. Izbor robe za poručivanje, porudžbina, sklapanje ugovora

 

2.1 Roba je ciljano predstavljena na slikama u virtuelnoj ponudi koja se nalazi na veb stranicama onlajn kupovne galerije ShipGRATIS.rs. Kod svake robe, naveden je njen naziv, opis, cena i eventualno druge dodatne informacije.

 

2.2 Kupac izvršava zbor robe za poručivanje dodavanjem iste u kupovnu korpu. Kupac poručivanjem robe sklapa sa Pružaocem usluge ugovor o obaveznom naručivanju robe od Dobavljača.

 

2.3. Posle uspešnog poručivanja, klijent će putem elektronske pošte dobiti potvrdu o prijemu porudžbine sa oznakom predmeta ugovora, cenom i instrukcije za plaćanje na osnovu kojih može da izabere da li će platiti transferom novca ili u nekoj od poslovnica Pružaoca usluge. U trenutku kada klijent dobije potvrdu o prijemu porudžbine, ugovor je skopljen.

 

2.4 Klijent poručivanjem ujedno potvrđuje da je upoznat sa ovim opštim uslovima korišćenja i da je sa njima saglasan.

 

2.5 Efikasnost ugovora je vezana za ispunjenje zahteva suspenzivnog dejstva. Suspenzivno dejstvo postoji dok Kupac ne plati punu cenu..

 

2.6 Ugovor se sklapa na srpskom jeziku. Pružalac usluge ahrivira sklopljen ugovor u cilju njegovog uspešnog ispunjenja. Ugovor nije dostupan trećim stranama koje nisu deo ugovora.

 

2.7 Izvršavajući porudžbinu, korisnik potvrđuje:

 • da je u potpunosti upoznat/a sa „Uslovima korišćenja“ web sajta shipgratis.rs i da je saglasan/a sa njihovom primenom.
 • da je saglasan/a da DOO CEEEC Balkan” kao korisnički servis može obrađivati njegove/njene lične podatke navedene prilikom registracije u skladu u sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti za potrebe sopstvenih evidencija i da lične podatke korisnika navedene prilikom registracije može davati trećim licima samo radi izvršenja isporuke robe (kurirskoj službi), zaštite ličnih podataka korisnika web prodavnice i radi sprečavanja eventualnih zloupotreba podataka.
 • da su podaci navedeni u prozoru za registraciju tačni i potpuni.
Molimo sve registrovane korisnike našeg web sajta da dobro čuvaju pristupnu lozinku

3. Cena, način plaćanja

 

3.1 U kontekstu ovih opštih uslova, pod pojmom cena podrazumeva se deo, naveden kod svake robe, koji predstavlja zbir kupovne cene i nagrade smanjene za dostavne troškove Kupcu. Pružalac usluge ne garantuje Kupcu da je cena konačna. U toku dostave robe može da dođe do carinskog oporezivanja robe.
Prema propisima Republike Srbije, mogućnost carinskog oporezivanja može da postoji jedino u slučaju porudžbine čija ukupna cena prevazilazi 50 evra. PDV se plaća za svaku porudžbinu (uključujući i one ispod 50 evra) i iznosi 20% od cene. Izvor: http://www.carina.rs/LAT/INFORMACIJE/FAQ/Stranice/postanskeposiljke.aspx - pitanje br. 5.
Pružalac usluga je obavezan da kompenzuje Kupcima (samo potrošačima) dodatno nastale troškove – carina, PDV – putem kupona za dalju kupovinu, eventualno vraćanjem novca. Za više informacija i instrukcija o carini i primeni prava na kompenzaciju kliknite OVDE. Inostrani dobavljači ne plaćaju PDV, tako da nije moguće primeniti odbitak PDV-a na robu kupljenu od njih.

 

3.2 Cena se plaća bezgotovinskim bankovnim transferom, uplaćivanjem na račun Pružaoca usluge unapred ili drugom onlajn platnom metodom. Proces plaćanja se završava prispećem celog dela cene na račun pružaoca usluge. Plaćanjem, porudžbina postaje obavezna. Robu nije moguće platiti pouzećem zbog ekspedicije robe od Dobavljača koji borave, uglavnom, u inostranstvu tj. u Kini, Hong Kongu i Singapuru.

 

3.3 Na osnovu odluke Ustavnog suda Češke republike Pl.ÚS 26/16 dana 12. 12. 2017. došlo je do poništenja obaveze elektronske evidencije prihoda naše e-prodavnice.

4. Dostavljanje robe

 

4.1 Robu dostavlja Dobavljač. Uobičajen rok dostave naveden je kod svakog proizvoda, u zavisnosti od Dobavljača i doba godine (Božić, drugi praznici). Navedeni dani se uvek računaju počev od dana slanja pošiljke od strane Dobavljača. Zbog privremenog i već obustavljenog prekida letova iz Azije, uzrokovanog širenjem Korona virusa, korisnici mogu zatražiti ponovno slanje robe, refundaciju pomoću kupona ili povrat novca ukoliko se pošiljka, poslata od strane dobavljača iz Azije, ne dostavi do 60 dana, od dana otpreme.

4.2 Rok dostave proizvoda kategorije „u skladištu“ je 14 radnih dana od dana slanja na adresu u Republici Srbiji. Rok dostave se računa počev od dana prijema imejla sa potvrdom o otpremi pošiljke. U okviru programa Garancije zadovoljstva, korisnici mogu zatražiti ponovno slanje robe, refundaciju pomoću kupona ili povrat novca ukoliko se pošiljka, poslata sa skladišta u Češkoj republici, ne dostavi do 40 dana od dana otpreme.

4.3 U slučajevima kada dobavljači u svrhe dostave koriste uslugu BohemiaPost, korisnik opunomoćava vršioca ove usluge (BohemiaExpress d.o.o., Matični broj: 21493210 sa sedištem u Endrea Bajči Žilinskog 9, Subotica 24000, Srbija) za sledeće delatnosti:

- korisnik opunomoćava prevoznika BohemiaExpress d.o.o. da u njegovo ime preuzme pošiljku od primarnog prevoznika na adresi svog logističkog centra koja mu je dostavljena i koja je prošla procesom konačnog dostavljanja i delatnostima povezanim sa tim a koje nastaju u uobičajenoj praksi. Ovo punomoćje se tiče i situacije kada kada je poslata roba već u vlasništvu korisnika a on je ne preuzme;

- korisnik dalje opunomoćava prevoznika BohemiaExpress d.o.o. da u njegovo ime izvršava delatnosti u carinskom postupku da bi pošiljka mogla biti uspešno ocarinjena i konačno dostavljena. U pitanju je pre svega zastupanje u carinskom postupku, plaćanje carinskog duga, eventualno drugih naknada u vezi sa carinskim postupkom.

 

5. Dalje odredbe

 

5.1 Pravo na odštetu zbog kvara je moguće primeniti kod Dobavljača, nipošto kod Pružaoca usluge.

 

5.2 Uputstva na srpskom jeziku nisu standardno dodana uz proizvode, jer dobavljači borave u Kini, Hong Kongu i Singapuru. Pružalac usluge će ipak da se trudi da maksimalno izađe u susret Kupcima i na zahtev kupca, poslaće uputstva na sprskom u elektronskoj formi, kod složenih proizvoda, ako ih bude imao na raspolaganju. Ukoliko uputstva nisu na raspolaganju, Pružalac usluge je obavezan da Kupcu da savete, putem korisničkog servisa, da bi mogao bez problema da koristi proizvod.

 

5.3 Pružalac usluge je obavezan da se bavi eventualnim gubitkom ili oštećenjem pošiljke sa robom, prilikom njenog prevoze iz pravca Dobavljača ka Kupcu i to u korist kupca, tako da zbog ovog događaja ne bude oštećen ni na kakav način

 

5.4 Pružalac usluge ne snosi odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem robe.

6. Reklamacija

 

6.1 Pružalac usluga je obavezan da obavlja reklamacije proizvoda koje je Kupac kupio od Dobavljača u propisanom roku od 30 dana. Pružalac usluge je takođe obavezan da primi reklamaciju proizvoda na svoje filijale, da Kupac ne bi morao trošiti više finansijskih sredstava nego obično zbog slanja reklamiranog proizvoda Dobavljaču u Aziju. Pružalac usluge će dostaviti robu na reklamaciju Dobavljaču o svom trošku. Zakonski rok se računa počev od datuma dostave popravljenog/novog proizvoda Kupcu od strane Dobavljača.

6.2 Pružalac usluge je dužan da potrošaču, na njegov zahtev, izda pismenu potvrdu o tome kada je reklamacija primenjena, šta se nalazi u njenom sadržaju i koji način reklamiranja potrošač zahteva. Pružalac usluge ujedno obaveštava potrošača o datumu i načinu obavljanja reklamacije od strane Dobavljača.

6.3 Kupac mora da postupa u skladu sa reklamacionim pravilnikom, inače može da dođe do zadržanja ili čak vraćenja reklamacije nazad. 6.4 Kompenzacija se, po izboru kupca, može obaviti ponovnim slanjem robe, kuponom u vrednosti od 115% od cene reklamirane robe ili povratom ukupnog iznosa uplaćenog za reklamiranu robu. U slučaju odbijanja zamene, ili kupona, vraćamo novac u zakonskom roku od 15 dana od izvršenja reklamacije.

 

7. Prestanak i izmena ugovora

7.1  Poništenje ugovora od strane Kupca pre dostave robe, nikako se ne tiče aktivnosti Pružaoca usluga sprovedene na osnovu ugovora o posredovanju u roku, pre nego što je Pružalac usluge saznao poništenje.To znači da ugovor nije moguće poništiti na primer u slučaju ako je Dobavljač već poslao robu. Upozoravamo da se podaci o slanju robe u našem sistemu stalno menjaju, uzimajući u obzir određeno kašnjenje.

7.2 Ako Pružalac usluga naknadno sazna da robe koju je Kupac naručio Dobavljač nema na skladištu, ponudiće Kupcu alternativnu robu (ako bude na raspolaganju) a ako Kupac ponudu odbije, Pružalac usluge će Kupcu vratiti punu sumu na njegov račun i poništiće porudžbinu.

8. Odstupanje od ugovora i vraćanje novca

 

8.1 Ako je klijent potrošač u smislu odredbe § 419 građanskog zakonika, po zakonu ima pravo da do 14 dana odstupi od ugovora sa Pružaocem usluge i Dobavljačem, bez navođenja razloga i bez bilo kakvih sankcija. Ovaj rok počinje od dana sklapanja ugovora. Preciznije, rok počinje u zavisnosti od toga da li se radi o a) kupoprodajnom ugovoru, rok počinje od dana preuzimanja robe, b) ugovoru čiji je predmet nekoliko vrsti robi ili dostava u nekoliko delova, rok počinje od dana preuzimanja poslednje pošiljke sa robom, c) ugovoru čiji predmet je redovna višekratna dostava robe, rok počinje od dana preuzimanja prve dostave. U cilju primene prava na odstupanja od ugovora, potrošač mora o svojem odstupanju od ugovora jasno obavestiti Pružaoca usluge i Dobavljača putem jednostranog pravnog pregovaranja. Formular za odstupanje od ugovora bez navođenja razloga, prema rešenju vlade č. 363/2013 Sb., nalazi se niže.

8.2 S obzirom na to da cenimo naše klijente i želimo da im pružimo najviši kvalitet usluge, produžejemo trajanje zakonskog roka sa 14 dana na 30.

8.3 Instrukcije za vraćanje robe možete naći OVDE. Prijem vraćene robe obezbeđuje Pružalac usluge u filijali na teritoriji Češke republike. Prevoz robe do Dobavljača, Pružalac usluge obezbeđuje na svoj račun. Dobavljač će do 14 dana od odstupanja od ugovora bez obrazloženja vratiti potrošaču sav novac koji je od njega primio (nikako pak, pre nego što mu potrošač vrati robu na gore naveden način).

8.4 U slučaju vraćanja novca pomoću uplatnice, klijentu na teritoriji Republike Srbije biće pridodana taksa za plaćanje uplatnicom (zavisno od sume)  koja neće biti nadoknađena. Zato savetujemo da kod vraćanja novca izaberete metodu elektronskog bankarstva.

8.5 Pružalac usluge i Dobavljač imaju pravo odstupa od ugovora ako dođe do pogrešno navedenih podataka proizvoda sa veb sajta (npr. dostupnost proizvoda u skladištu, cene itd.) i u slučaju nerešivih problema sa dogovaranjem oko porudžbine.

 

9. Zaštita ličnih podataka

9.1 Lični podaci klijenata čuvaju se u skladu sa važećim zakonima Češke republike, pre svega zakonom č. 101/2000 Sb., o zaštiti ličnih podataka u važećoj verziji. Lični podaci klijenata su u potpunosti zaštićeni od zloupotrebe. U trenutku poručivanja usluge, klijent je svestan da će njegovi lični podaci, predani Pružaocu usluge, biti iskorišćeni u cilju obavljanja porudžbine i neće biti prosleđeni nekoj trećoj strani, osim Dobavljača i prevoznih preduzeća*.

9.2 Korisnik je u trenutku pružanja svojih podataka kod korišćenja kupovne galerije (kupovina, učešće u takmičenju, pretplata novosti, učešće u diskusiji, korišćenje korisničkog servisa, popunjavanje imejl adrese u korpi i u slučaju neobavljene porudžbine, prihvatanje obaveštenja u pretraživaču itd.) upoznat sa slanjem informacija povezanih sa uslugama kupovne galerije ShipGRATIS.rs i Dobavljača na elektronsku adresu Korisnika, navedenu pri registraciji ili u porudžbini. Korisnik je upoznat sa slanjem trgovinskih oglasa na ovu adresu iz opravdanog interesa*.

9.3 Lični podaci biće obrađeni maksimalno do ispunjenja ugovora i maksimalno sledećih 10 godina, ukoliko to zahteva izvršavanje poreznih obaveza*.

9.4 Korisnik se slaže sa obradom svojih sledećih ličnih podataka: ime, prezime, imejl adresa, broj telefona, adresa za naplatu, adresa za dostavu. Kod kupovine preko „Blešáka" biće javno objavljeni sledeći podaci: kršteno ime, prvo slovo prezimena i mesto navedeno u dostavnoj adresi, u sledećem formatu Josef N., Plzeň, je kupio za 24,- Kč*.

9.5 *Više informacija u sekciji GDPR

 

10. Dobavljači

 

10.1 Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.

10.2 Skyvogue Tech Trading Co., Ltd.

10.3  STYLCO Czechia s.r.o. (dobavljač robe sa skladišta)

 

11. Strategija upravljanja elektronskim otpadom

Obaveštavamo klijente da je ekološka likvidacija naših proizvoda (tiče se proizvoda sa skladišta), prema Zakonu o odpadima (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb) i Objave Ministarstva životne sredine č. 237/2002 Sb., osigurana „Ugovorom o osiguranju zajedničkog ispunjavanja“ (“Smlouvou o zajištění společného plnění”) u okviru kolektivnog sistema SEKOL a.s. koji se nalazi na: Československého exilu 2062/8, 143 00 Prag 4, Češka republika. Lista sabirnih mesta i njihovo radno vreme, uključujući i telefonske brojeve je navedena na veb sajtovima www.asekol.cz. Ako želite da se rešite elektronskog uređaja koji više nije u funkciji, imate mogućnost predati ga i kod poslednjeg prodavaoca koji ima zakonsku obavezu da primi uređaj, ukoliko potrošač kod njega kupi novi uređaj (sistem komad za komad). Ni u kom slučaju nefunkcionalni uređaj ne sme da završi u komunalnom otpadu ili drugde, jer takav uređaj može da sadrži više opasnih supstanci i dragocenih materijala koje mogu ponovno da se iskoriste. Molimo Vas, nemojte da demontirate nefunkcionalni elektronski uređaj, mora da bude kompletan.

Doprinosimo vraćanju elektronskih uređaja
Zastarelom elektronskom uređaju nije mesto u komunalnom otpadu. Kompletan (nedemontiran) uređaj treba predati na mestu povratnog prijema

Potrošači imaju mogućnost besplatnog vraćanja elektronskih uređaja:

 • U sabirnom dvorištu mesne zajednice koje je kao sabirno mesto prijema uključeno u kolektivni sistem ASEKOL ili u sabirnom dvorištu mesne zajednice, gde potrošač ima trajni boravak, u prodavnici gde kupuje nov elektronski uređaj (komad za komad) ili na drugom mestu povratnog prijema.

 

Otklanjanjem iskorišćenog elektronskog uređaja na pravo mesto, biće omogućeno da se uređaj uključi u proces ekološkog postupanja, čiji je ishod pravilna obrada i reciklaža.
Reciklacioni doprinos je uključen u cenu proizvoda.

Naša firma firma ispravno preuzima na sebe odgovornost za svoje proizvode i za finansiranje njihovog sakupljanja i ekološke likvidacije.

Upozorenje: Iskorišćene baterije i akumulatori, pogrešno bačene sa običnim otpadom, mogu ozbiljno narušiti životnu sredinu. Posle nekog vremena, iz njih se oslobađaju štetne, pogotovo tzv. teški metali koji mogu da zagade zemlju ili vodu i dokazano imaju štetan uticaj na ljudsko zdravlje. Reciklacijom metalnih supstanci koje sadrže baterije je moguće značajno uštedeti na energetici i surovim materijalima. Simbol precrtane pepeljare možete naći direktno na našim baterijama, njihovim pakovanjima ili na elektronskim uređajima koji sadrže baterije ili akumulatore. Ovaj simbol izražava činjenicu da baterijama nije mesto u otpadnom košu, pepeljari ni u kontejneru sa komunalnim otpadom. Bacanje baterija u kontejnere predodređene za komunalni otpad ili u prirodu je stroo zabranjeno.

Taksa za reciklažu

Cena proizvoda uključuje troškove za njegovu ekološku likvidaciju autorizovanim sistemom ASEKOL.

Specifičnosti odredbi o likvidaciji iskorišćenih baterija i akumulatora

naša firma koja na tržište u Češku republiku donosi prenosne baterije i akumulatore, Vas ovom prilikom obaveštava da obezbeđuje povratni prijem prenosnih baterija i akumulatora, putem ovlašćenog kolektivnog sistema ECOBAT na osnovu Ugovora o osiguranju zajedničkog ispunjavanja (Smlouvy o zajištění společného plnění).

 

Iskorišćene akumulatori i baterije možete besplatno predati na ekološku reciklažu:

 • na bilo kojem javnom mestu povratnog prijema, ako je Vaša godišnja potrošnja manja od 20 kg (spisak javnih mesta povratnog prijema je objavljen na www.ecobat.cz)
 • našim predstavnicima prodaje / distributorima,
 • direktno preduzeću ECOBAT s.r.o. ako ja Vaša godišnja potrošnja veća od 20 kg (za sklapanje besplatnog ugovora kontaktirajte rukovodeće odeljenje preduzeća ECOBAT s.r.o.)

Molimo Vas, da za detaljnije informacije, iskoristite sledeće kontakte:

 

ECOBAT s.r.o.

Soborská 1302, 160 00 Praha 6

mapa.ecobat.cz

 

Pravni propisi

Smernice Evropske unije

 • smernica Evropskog parlamenta i Saveta br. 2002/96/EC o odpadnim električnim i elektronskim uređajima (engleski/češki)
 • smernica Evropskog parlamenta i Saveta br. 2002/95/EC o ograničenju aplikacije nekih opasnih supstanci u električnim i elektronskim uređajima (engleski/češki)


Zakon o odpadima (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.), u verziji kasnijih propisa

Izvršni ukaz (Prováděcí vyhláška č. 352/2005 Sb.)

Ukaz o upravljanju elektronskim uređajima i elektronskim otpadom (Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem)

Upozorenje:

Iskorišćene baterije i akumulatori, nepravilno izbačene s

Iskorišćene baterije i akumulatori, pogrešno bačene sa običnim otpadom, mogu ozbiljno narušiti životnu sredinu. Posle nekog vremena, iz njih se oslobađaju štetne, pogotovo tzv. teški metali koji mogu da zagade zemlju ili vodu i dokazano imaju štetan uticaj na ljudsko zdravlje. Reciklacijom metalnih supstanci koje sadrže baterije je moguće značajno uštedeti na energetici i sirovim materijalima.

Simbol precrtane pepeljare možete naći direktno na našim baterijama, njihovim pakovanjima ili na elektronskim uređajima koji sadrže baterije ili akumulatore. Ovaj simbol izražava činjenicu da baterijama nije mesto u otpadnom košu, pepeljari ni u kontejneru sa komunalnim otpadom. Bacanje baterija u kontejnere predodređene za komunalni otpad ili u prirodu je stroo zabranjeno.

 

12. Načela korišćenja tzv. kolačića

 

Korisnik, korišćenjem kupovne galerije, daje rukovodiocu saglasnost za obradu podataka takozvanim „kolačićima“, čime olakšava pružanje usluga informacionom preduzeću, u skladu sa odredbom Smernice 95/46/ES o svrsi „kolačića“ i sličnih alatki. Obezbeđeno je da korisnik bude svestan koje se informacije sakupljaju i čuvaju u uređaju koji koristi.
Korisnik ima mogućnost da odbije da „kolačiči“ ili slične alatke deluju u njegovom uređaju, npr. tako što će u svom pretraživaču uključiti funkciju anonimnog pretraživanja.

12.1 Uslovi korišćenja kolačića

Šta su to datoteke kolačići?

„Kolačići“ su male tekstualne datoteke koje se čuvaju u Vašem uređaju ili njegovoj memoriji. Ove datoteke našoj mreži omogućavaju da beleži informacije o Vašoj poseti, podešavanju Vašeg pretraživača, jeziku koji preferirate i druge informacije. Na taj način, Vaša sledeća poseta naših sajtova, može da bude mnogo brža i prilagođenija Vašim interesima. Bez kolačića bi korištenje naše mreže bilo mnogo složenije. Ove datoteke nam, izmežu ostalog, pomažu u prilagođavanju naših ponuda baš Vašim potrebama i u iskorišćavanju usluge Google Analytics. Opšte informacije o datotekama kolačići možete naći npr. OVDE (https://sr.wikipedia.org/sr-el/HTTP_kolačić).
Korištenje kolačića ne mora da znači da nam dajete Vaše lične podatke, ali u slučaju, ako nam prosledite svoje lične podatke (npr. iz razloga da Vam možemo poslati naručene proizvode) može da dođe do povezivanja Vaših ličnih podataka sa informacijama koje se nalaze u kolačićima, svakako, jedino u cilju poboljšanja kvaliteta naše ponude koja će tako više odgovarati Vašim individualnim interesima ili potrebama. Vaše lične podatke, naravno, čuvamo zarad korišćenja najmodernijih tehnologija, a trećim licima ili firmama ih prosleđujemo samo u  neophodnom obimu. U nekim situacijama, prosleđivanje Vaših ličnih podataka može da bude naloženo zakonom.

Da li mogu da sprečim delovanje kolačića u mom uređaju?

Da, dovoljno je ako pre posete našem sajtu u svom pretraživaču uključite funkciju anonimnog pretraživanja.
Korišćenje kolačića je moguće podesiti pomoću Vašeg internet pretraživača. Većina pretraživača automatski prima kolačiće. Datoteke kolačiće je pomoću Vašeg pretraživača moguće odbiti ili podesiti korištenje samo nekih od ovih datoteka. Ipak, u takvom slučaju je moguće da Vam se neki delovi naših sajtova neće prikazivati ispravno, njihovo pretraživanje će biti složenije za Vas i neće Vam se prikazivati ponuda proizvoda odgovarajuća upravo Vašim potrebama.
Mogu li nekako da saznam koje lične podatke o meni poseduje Rukovodilac? Mogu li da proverim njihovu ispravnost? Mogu li da poništim saglasnost sa obrađivanjem istih?
Da, dovoljno je da nam se obratite putem korisničkog servisa

Koje datoteke kolačića koristimo:

Datoteke kolačići korišćene na našim sajtovima je, na osnovu njihovog trajanja delovanja, moguće podeliti na dve osnovne grupe. Kratkotrajni tzv. „sesijski kolačići“ koji su samo privremeni i ostaju sačuvani u Vašem pretraživaču samo dok ne isključite pretraživač, dok dugotrajni kolačići ostaju sačuvani u Vašem pretraživaču mnogo duže ili dok ih manuelno ne uklonite (rok čuvanja kolačića u Vašem pretraživaču zavisi od podešavanja samih kolačića i Vašeg pretraživača).

Sa funkcionalne tačke gledišta koju kolačići ispunjavaju, moguće ih je podeliti na:

 • konverzne, koji nam omogućavaju analizu učinka raznih prodajnih kanala
 • (tracking cookies), koje u kombinaciji sa konverznima pomažu u analizi učinka raznih prodajnih kanala
 • (remarketing cookies), koje koristimo zarad personalizacije sadržaja reklama i njihovog ciljanog prikazivanja
 • analytičke, koji nam pomažu povećati korisničke usluge naše mreže, time što ćemo shvatiti kako je korisnici koriste
 • esencijalne, koji su važni za osnovnu funkciju mreže

Neki od kolačića mogu da prikupljaju informacije koje je naknadno iskoristila treća strana i koje na primer direktno podržavaju naše reklamne aktivnosti (tzv. „kolačić trećih strana“). Na primer informacije o proizvodima kupljenim od strane kupaca na našim sajtovima, mogu da budu prikazane od strane reklamne agencije da bi smo mogli bolje da prilagodimo prikazianje internet reklamni banera na veb stranicama koje posećujete. No, na ovaj način nije Vas moguće identifikovati.

Na našim sajtovima koristimo sledeće datoteke kolačiće (Izdavač, tip, trajanje):

 • AdWords Tracking, Remarketing, 90 dana
 • Facebook, Tracking, Konverzni, persistent
 • Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent,6 meseci,persistent,6 měsíců,persistent,persistent,session
 • Heureka, Tracking, Konverzni, persistent
 • asid, Essential, može se razlikovati
 • https_enabled, Essential, može se razlikovati
 • s_pers_c6, Essential, može se razlikovati
 • s_pers_c5, Essential, može se razlikovati
 • ngEnabled, Essential, može se razlikovati
 • php,phtml,php3, Essential, može se razlikovati
 • recently_viewed, Essential, može se razlikovati
 • Sklik, Tracking, Remarketing, 30 dana, maks. 540 dana
 • Zboží, Tracking, Konverzni, persistent

13. Rešavanje spora

Uzajamni sporovi između Kupca i Pružaoca usluge/Dobavljačem mogu da budu rešeni pred opštim sudovima ili vansudskim rešenjem spora (ADR) putem Češke trgovinske inspekcije sa boravištem na Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, više informacija možete naći na www.coi.cz.

Potrošač može da iskoristi platformu za rešavanje sporova onlajn, koju je uredila Evropska komisija na internet adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

Ovi uslovi korišćenja počinju da važe od 26.9. 2019.

 


 

Primer obaveštenja o odstupanju od ugovora

Obaveštenje o odstupanju od ugovora

PRIMALAC (ovde će Potrošač upisati ime i prezime/trgovinsko preduzeće, adresu boravišta/sedišta i eventualno faks i imejl adresu preduzetnika):

OBAVEŠTAVAM/OBAVEŠTAVAMO (*), DA OVIM PUTEM ODSTUPAM/ODSTUPAMO (*) OD:

ugovora o kupovini robe (navedite opis robe)

................................................................................................................................................(*)

ugovora o pružanju usluga (navedite opis usluga)

................................................................................................................................................(*)

DATUM PORUČIVANJA (*)/DATUM PRIMANJA (*)

IME I PREZIME POTROŠAČA:

............................................................................................

ADRESA POTROŠAČA:

POTPIS POTROŠAČA

(ako se ovaj formular šalje u vidu pisma)

DATUM

(*) Precrtajte neodgovarajuće opcije ili dopunite podatke.