Velika nagradna igra

Zaštita podataka o ličnosti i kolačići

 • Pojmovi
 • Pružalac usluge - Ateli, s.r.o. Matični broj: 29157013 sa sedištem na Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Češka Republika
 • Korisnik - fizičko lice koje sa Pružaocem usluge sklapa ugovor o uslugama prema Uslovima korištenja - usluge virtuelne galerije

 • ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
 • 1.1 Obrađivač podataka o ličnosti, prema čl. 4 tačka 7 GDPR-a je Pružalac usluge.
 • 1.2 Podaci o ličnosti su sve informacije o identifikovanom fizičkom licu; identifikovano fizičko lice je fizičko lice koje je moguće direktno ili indirektno identifikovati pomoću određenog identifikatora kao što je npr. ime, identifikacioni broj, adresa, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više posebnih elemenata fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihičkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta ovog fizičkog lica.
 • 1.3 Pružalac usluge nije imenovao poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.
 • 1.4 Pružalac usluge obrađuje lične podatke koje mu je korisnik pružio ili podatke koje je dobio na osnovu Ugovora o uslugama prema Uslovima korištenja - usluge virtuelne galerije.
 • 1.5 Pružalac usluge obrađuje identifikacione i kontaktne podatke i podatke neophodne za ispunjavanje ugovora korisnika.
 • 1.6 Zakonski opravdan razlog za obradu podataka o ličnosti je:
  1. ispunjavanje ugovora prema čl. 6 stav 1, slovo b) GDPR,
  2. legitimni interes pružaoca usluge za pružanje direktnog marketinga (pre svega za slanje prodajnih akcija i novosti) prema čl. 6, stav 1, slovo f) GDPR
 • 1.7 Svrha obrade podataka o ličnosti je:
  1. pružanje usluge i ispunjvanje prava i obaveza koje proizlaze iz Ugovora o uslugama; prilikom registracije uvek je potrebno uneti lične podatke koji su neophodni za dalje korištenje usluga i za zaključivanje i ispunjenja ugovora o uslugama. Bez pružanja podataka o ličnosti nije moguće zaključiti ugovor o uslugama.
  2. slanje prodajnih akcija i ispunjavanje ostalih marketinških aktivnosti.
 • 1.8 U skladu sa čl. 22 GDPR, korisnik daje svoju saglasnost sa obradom podataka ako se registruje na virtuelnoj galeriji ShipGratis.
 • 1.9 Pružalac usluge čuva podatke o ličnosti:
  1. do roka neophodnog za ostvarivanje prava i ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz Ugovora o uslugama (do 15 godina od okončanja ugovornog odnosa)
  2. do trenutka poništenja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti u svrhe marketinga, maksimalno 5 godina, u slučaju da su podaci obrađeni na osnovu saglasnosti
 • 1.10 Nakon isteka roka čuvanja podataka o ličnosti, pružalac usluge će obrisati podatke o ličnosti.
 • 1.11 Primaoci podataka o ličnosti (poddobavljači pružaoca usluge) su subjekti:
  1. koji učestvuju u pružanju usluga
  2. koji osiguravaju usluge virtuelnog prostora
  3. koji obezbeđuju marketinške usluge
 • 1.12 Pružalac usluge može predati podatke o ličnosti u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji
 • 1.13 U skladu sa uslovima utvrđenim u GDPR, korisnik ima pravo:
  1. pravo na pristup svojim ličnim podacima prema čl. 15 GDPR
  2. pravo na korekciju ličnih podataka prema čl. 16 GDPR, eventualno ograničeno uređivanje istih prema čl. 18 GDPR
  3. pravo na brisanje ličnih podataka prema čl. 17 GDPR
  4. pravo na prigovor protiv obrade podataka prema čl. 21 GDPR
  5. pravo na prenosivost podataka prema čl. 10 GDPR
  6. pravo na poništenje saglasnosti sa obradom ličnih podataka i to elektronski putem korisničkog servisa
 • 1.14 Dalje korisnik ima pravo da podnese tužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti u slučaju da posumnja da je njegovo pravo na zaštitu podataka o ličnosti narušeno.
 • 1.15 Pružalac usluge izjavljuje da je iskoristio sve tehničke i organizacione mere u cilju zaštite ličnih podataka.
 • 1.16 Pružalac usluge izjavljuje da pristup ličnim podacima imaju samo lica kojima je on poverio pristup.
 • 1.17 Slanjem registracionog formulara, korisnig potvrđuje da je upoznat sa uslovima zaštite ličnih podataka i da ih u potpunosti prihvata.
 • 1.18 Korisnik se slaže sa ovim uslovima zaštite podataka o ličnosti i izjavljuje da je upoznat sa njima i da ih u potpunosti prihvata zaključivanjem ugovora o uslugama, učešćem u nagradnoj igri, prijavljivanjem na novosti (newsletter), pisanjem članka u diskusijama, korištenjem korisničkog servisa, popunjavanjem email adrese, čak i ako ne dovrši porudžbinu, prijavljivanjem na obaveštenja u pretraživaču itd.
 • 1.19 Pružalac usluge ima pravo da izmeni ove uslove. Korisnik će biti obavešten o novoj verziji uslova.

 • Kolačići
 • 2.1 Datoteke “kolačići” su male tekstualne datoteke koje se skladište u Vašem uređaju ili u njegovoj memoriji. Ove datoteke omogućavaju zabeležiti informacije o poseti korisnika, podešavanju njegovog pretraživača, komunikativni jezik koji korisnik preferira i ostale informacije.
 • 2.2 Korisnik nema nikakve obaveze u pogledu kolačića
 • 2.3 Datoteke kolačići obrađuje pružalac usluge i to automatski.
 • 2.4 Skladištenje kolačića korisnik može jednostavno sprečiti podešavanjem internet pretraživača ili sličnog programa u svom uređaju. Protiv obrade kolačića možete podneti prigovor putem korisničkog servisa.
 • 2.5 Datoteke kolačići koje koristi pružalac usluge, u pogledu njihovog roka trajnosti, je moguće podeliti na dva osnovna tipa. Kratkotrajni, tzv. “sezonski kolačić” koji samo privremeno ostaje u pretraživaču korisnika sve dok ga korisnik ne isključi i “dugotrajni kolačić” koji ostaje sačuvan u uređaju mnogo duže ili dok se ručno ne uklonia (rok čuvanja kolačića zavisi od podešavanja samotnog kolačića i pretraživača).
 • 2.6 Neki kolačići mogu saklupljati informacije koje kasnije koriste treće strane (ugovorni partneri pružaoca usluge) i koje direktno podržavaju njegove reklamne aktivnosti (tzv. kolačić trećih strana). Prema ovim podacima, pak nije moguće identifikovati korisnika.